Praktyki

STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE

 

Podstawowym założeniem praktyk dla studentów jest stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy zdobytej w toku zajęć dydaktycznych i konfrontacji ich z praktyką zawodową.

Praktyki w Katedrze Mikrobiologii UJCM są w szczególności proponowane studentom:

  • Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (m. in. Wydziału Farmaceutycznego)
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego (m. in. Wydziału Biologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
  • Uniwersytetu Rolniczego (m. in. Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej)
  • Politechniki Krakowskiej.

Do odbycia praktyk wakacyjnych w Katedrze Mikrobiologii UJCM preferowane są osoby, które będą kontynuowały prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w naszej katedrze.

Student zobowiązany jest złożyć CV i list motywacyjny. Dokumenty będą rozpatrywane indywidualnie, ostateczną decyzję podejmą kierownicy poszczególnych zakładów Katedry Mikrobiologii UJCM.

Praktyki mogą być realizowane w oparciu o pisemne porozumienie lub umowę zawartą pomiędzy uczelnią a placówką.

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk student jest zobowiązany odbyć obowiązkowe szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.

Praktyka powinna zostać zrealizowana na podstawie programu praktyk i potwierdzona w dokumentacji studenckiej (dziennik praktyk, potwierdzenia odbycia praktyk).

W momencie rozpoczęcia odbywania praktyk student zobowiązany jest posiadać:

  • ubezpieczenie OC (zawarte indywidualnie przez studenta z firmą ubezpieczeniową lub za pośrednictwem uczelnianego Biura Obsługi Studiów)
  • ubranie ochronne (fartuch)
  • właściwą dla danego kierunku dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyk.

Studenta obowiązuje prowadzenie dziennika praktyk, w którym wpisuje wykonywane w każdym dniu czynności, a potwierdza je opiekun praktyk wyznaczony przez jednostkę, w której student odbywa praktykę.

 

Limit osób przyjmowanych na praktyki w danym roku wynosi 6 osób – po 2 osoby w poszczególnych zakładach Katedry Mikrobiologii UJCM:

  • Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
  • Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii
  • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej.

 

Adres e-mail do wysyłania podań: kmikrob@cm-uj.krakow.pl (z zaznaczeniem w treści, w którym zakładzie student chce odbyć praktykę).

Termin składania wniosków: 15 maja.