Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia

przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJCM i Katedrę Immunologii UJCM

 

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

 

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach:

Koordynator zajęć z mikrobiologii z parazytologią – prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii UJ CM

Koordynator zajęć z immunologii – prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, Katedra Immunologii UJ CM

 

Osoba do kontaktu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr Agata Pietrzyk

telefon: 12 633 08 77 w. 224, e-mail: a.pietrzyk@uj.edu.pl

 

Forma zajęć z mikrobiologii z parazytologią: seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni


 

ROK AKADEMICKI

SEMINARIA

Prowadzący:

Liczba godzin: 20

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sale dydaktyczne II piętro

Tematy:

Seminarium 1B

Podstawy mikrobiologii. Morfologia i fizjologia bakterii. Budowa komórki bakteryjnej. Klasyfikacja bakterii. Flora fizjologiczna i tworzenie się mikrobiomu. Drogi  i mechanizmy wnikania bakterii. Genetyczne podłoże zmienności i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.

Seminarium 2B

Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-dodatnich (ziarenkowce Gram-dodatnie, laseczki Gram-dodatnie sporulujące i niesporulujące), szczepienia profilaktyczne.

Seminarium 3B

Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-ujemnych (ziarenkowce Gram-ujemnych, pałeczki Gram-ujemne), szczepienia profilaktyczne.

Seminarium 4B

Epidemiologia i chorobotwórczość prątków, krętków, promieniowców, mykoplazm, chlamydii i riketsji). Szczepionki przeciwgruźlicze.

Seminarium 5B

Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki. Zakażenia szpitalne.

Seminarium 6W

Właściwości biologiczne, budowa i chorobotwórczość wirusów. Podstawy klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Wybrane wirusy RNA, ich klasyfikacja i diagnostyka (ortomyksowirusy, paramyksowirusy, koronawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy, rabdowirusy).

Seminarium 7W

Wybrane wirusy DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy, pokswirusy). Wirusy wywołujące zapalenia wątroby (HBV, HDV, HCV, HAV, HEV).

Seminarium 8W

Retrowirusy i przebieg AIDS. Szczepionki przeciwwirusowe. Chemioterapia przeciwwirusowa i problem oporności na leki. Priony.

Seminarium 9M

Wprowadzenie do mykologii. Grzybice. Patogeneza zakażeń grzybiczych. Czynniki predysponujące i epidemiologia grzybic.

Seminarium 10M

Przegląd czynników etiologicznych grzybic. Alergie na grzyby. Mykotoksyny.

Seminarium 11P

Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ pasożyt-żywiciel. Klasyfikacja pasożytów. Mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm gospodarza. Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych.

Seminarium 12P

Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, pasożyty dróg moczowo-płciowych, pasożyty krwi tkanek. Cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe, podstawowe objawy chorobowe towarzyszące inwazjom pasożytniczym.


ĆWICZENIA

Prowadzący:

Liczba godzin: 20

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń  II piętro

Tematy:

Ćwiczenia 1B

Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań bakteriologicznych. Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Ćwiczenia 2B

Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Wybrane testy identyfikacji bakterii.

Ćwiczenia 3B

Metody oznaczania  lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń. Interpretacja wyników badań bakteriologicznych  jakościowych i ilościowych na przykładzie moczu.

Ćwiczenia 4B

Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych. Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi, serologicznymi i molekularnymi.

Ćwiczenia 5B    

Dezynfekcja rąk. Postępowanie zgodne z zasadami aseptyki. Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych.

Ćwiczenia 6W

Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne stosowane w diagnostyce (OZHA, OWD, IF, ELISA). Diagnostyka grypy i różyczki.

Ćwiczenia 7W

Testy serologiczne cd. (odczyn neutralizacji, PAP, APAP, aglutynacja lateksowa, immunochromatografia). Diagnostyka wirusów zapaleń wątroby, rota- i enterowirusów.

Ćwiczenia 8W

Diagnostyka zakażenia HIV. (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR czasie rzeczywistym). Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV, HSV, HPV.

Ćwiczenia 9M

Podstawy diagnostyki w mykologii medycznej. Czynniki etiologiczne grzybic

Ćwiczenia 10P

Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Cechy budowy pierwotniaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji pierwotniaków.

Ćwiczenia 11P

Cechy budowy robaków. Metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji robaków.

Ćwiczenia 12P

Pasożyty tropikalne i ich diagnostyka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz.


TERMINY ZAJĘĆ

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

Przedmiot: Mikrobiologia z parazytologią 

 1. Przedmiot Mikrobiologia z parazytologią jest realizowany na II roku kierunku lekarskiego i wraz z przedmiotem Immunologia tworzy moduł kończący się wspólnym egzaminem
 2. Student rozpoczyna i kończy zajęcia z grupą dziekanatową, do której został wpisany.
 3. W czasie zajęć praktycznych z Mikrobiologii z parazytologią odbywających się na sali ćwiczeń student jest narażony na kontakt z materiałem zakaźnym. Ze względu na to należy ściśle i bezwzględnie przestrzegać zaleceń asystentów prowadzących zajęcia.
 4. Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
  • obecności na zajęciach (na zajęciach z Mikrobiologii z parazytologią dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)
  • aktywności na zajęciach i wykonania określonego zadania (ćwiczenia) wskazanego przez prowadzącego zajęcia.
  • zaliczenia co najmniej dwóch z trzech sprawdzianów z Mikrobiologii z parazytologią przeprowadzanych w ciągu semestru.
 5. Spełnienie powyższych kryteriów stanowi podstawę dopuszczeniu studenta do egzaminu końcowego w zakresie Mikrobiologii z parazytologią.
 6. Egzamin końcowy obejmuje materiał realizowany na seminariach i ćwiczeniach.
 7. Student otrzymuje końcową ocenę łączną z Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii.
 8. Warunkiem zdania końcowego egzaminu z Mikrobiologii z parazytologią jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (zaliczenie całego modułu wymaga równoczesnego uzyskania co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z Immunologii).
 9. Uzyskanie mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi  w zakresie Mikrobiologii z parazytologią (lub Immunologii) w pierwszym lub w drugim terminie skutkuje brakiem zdania egzaminu końcowego i zaliczenia modułu.
 10. I i II termin egzaminu końcowego określa harmonogram zajęć. Brak przystąpienia przez studenta do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie poparty usprawiedliwieniem nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia modułu.
 11. Do oceny końcowej dolicza się po 3 punkty za każdy sprawdzian śródsemestralny z Mikrobiologii z parazytologią, na którym student osiągnął wynik bardzo dobry i po 1 punkcie w przypadku otrzymania wyniku plus dobry. Maksymalnie możliwe jest doliczenie 9 punktów z Mikrobiologii z parazytologią (w ramach całego modułu maksymalnie 15 punktów).
 12. Dodatkowe punkty są doliczane do punktacji końcowej jedynie w przypadku uzyskania przez studenta co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na teście końcowym (kryterium to dotyczy zarówno Mikrobiologii z parazytologią, jak i Immunologii).
Wielkość fontu
Kontrast