Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia

przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJCM i Katedrę Immunologii UJCM

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynatorzy przedmiotu:

 

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach:

Koordynator zajęć z mikrobiologii z parazytologią –

Koordynator zajęć z immunologii –

 

Osoba do kontaktu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr Agata Pietrzyk

telefon: 12 633 08 77 w. 224, e-mail: a.pietrzyk@uj.edu.pl

 

Forma zajęć z mikrobiologii z parazytologią: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni


WYKŁADY

Wykład 1B

Podstawy mikrobiologii. Morfologia, fizjologia i sposoby klasyfikacji bakterii. Budowa komórki bakteryjnej. Genom bakteryjny. Genetyczne podłoże zmienności u bakterii. Epidemiologia zakażeń bakteryjnych.

Wykład 2W

Właściwości biologiczne i budowa wirusów. Podstawy klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Patogeneza zakażeń wirusowych, działanie onkogenne i teratogenne wirusów. Epidemiologia i zasady profilaktyki zakażeń wirusowych.

Wykład 3M

Wprowadzenie do mykologii medycznej. Epidemiologia i profilaktyka grzybic. Grzyby jako alergeny. Mykotoksyny i mykotoksykozy.

Wykład 4P

Definicja pasożytnictwa. Układ pasożyt-żywiciel oraz mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm człowieka. Epidemiologia i profilaktyka zarażeń pasożytniczych.

Wykład 5B

Zakażenia szpitalne. Epidemiologia i etiologia


SEMINARIA

Seminarium 1B

Flora fizjologiczna i mechanizmy tworzenia się mikrobiomu człowieka. Patogeneza zakażeń bakteryjnych i czynniki chorobotwórczości bakterii. Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń u ludzi – ziarenkowce Gram-dodatnie.

Seminarium 2B

Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-ujemnych (pałeczki Gram-ujemne, ziarenkowce Gram-ujemne). Szczepionki profilaktyczne.

Seminarium 3B

Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości pozostałych bakterii Gram-dodatnich (laseczki Gram-dodatnie sporulujące i niesporulujące, bakterie beztlenowe Gram-dodatnie) i Gram ujemnych (beztlenowe bakterie Gram-ujemne). Szczepionki profilaktyczne.

Seminarium 4B

Chorobotwórczość prątków oraz epidemiologia i profilaktyka zakażeń. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.

Seminarium 5B

Epidemiologia i chorobotwórczość krętków, promieniowców, mykoplazm, chlamydii i riketsji. Profilaktyka zakażeń.

Seminarium 6B

Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki.

Seminarium 7W

Wybrane wirusy RNA, ich cechy biologiczne i chorobotwórcze, epidemiologia i możliwości profilaktyki (ortomyksowirusy, paramyksowirusy, koronawirusy, pikornawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy, rabdowirusy).

Seminarium 8W

Cechy biologiczne i chorobotwórcze wybranych wirusów DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy, parwowirusy, pokswirusy).

Seminarium 9W

Cechy biologiczne i chorobotwórcze wirusów wywołujących zapalenia wątroby (HBV, HDV, HCV, HGV, HAV, HEV), epidemiologia tych zakażeń i możliwości profilaktyki.

Seminarium 10W

Retrowirusy zakażające ludzi i przebieg zakażenia HIV. Możliwości chemioterapii w zakażeniach wirusowych i problem lekooporności. Priony.

Seminarium 11M

Najczęstsze czynniki etiologiczne grzybic człowieka.

Seminarium 12M

Patogeneza zakażeń grzybiczych.

Seminarium 13P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych pierwotniaków (G.intestinalis, E. histolytica i inne pełzaki, Cryptosporidium, Balantidium coli, T. vaginalis, T. gondii) oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.

Seminarium 14P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych robaków (Fasciola, Taenia, Diphylobothrium, Echinococcus, Enterobius, Ascaris, Trichuris, , Trichinella, Toxocara, węgorek, tęgoryjce) oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.

Seminarium 15P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych pasożytów tropikalnych i ektopasożytów oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.


ĆWICZENIA

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń  II piętro

Ćwiczenia 1B

Zasady pobierania i przesyłania materiałów do badań bakteriologicznych. Metody hodowli bakterii na sztucznych podłożach wzrostowych w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Ćwiczenia 2B

Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Preparaty bezpośrednie. Interpretacja wyników.

Ćwiczenia 3B

Izolacja i identyfikacja bakterii. Wybrane testy identyfikacji paciorkowców, gronkowców i pałeczek Gram-ujemnych.

Ćwiczenia 4B

Badanie bakteriologiczne jakościowe i ilościowe – na przykładzie diagnostyki moczu. Interpretacja wyników. Metody oznaczania  lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń.

Ćwiczenia 5B    

Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych. Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi, serologicznymi i molekularnymi.

Ćwiczenia 6B

Higiena rąk. Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych. Interpretacja wyników.

Ćwiczenia 7W

Zasady diagnostyki wirusologicznej. Pobieranie i przesyłanie materiału klinicznego. Metody namnażania i mianowania wirusów.

Ćwiczenia 8W

Metody serologiczne stosowane w identyfikacji wirusów (odczyn neutralizacji, IF, PAP, APAP, aglutynacja lateksowa, immunochromatografia). Diagnostyka serologiczna wirusów oddechowych, grypy i różyczki (OZHA, OWD, ELISA). Interpretacja wyników oznaczeń serologicznych.

Ćwiczenia 9W

Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV, HSV, HPV. Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C – markery serologiczne w ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby.

Ćwiczenia 10W

Diagnostyka  zakażeń HIV, oznaczanie markerów prognostycznych i interpretacja wyników (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR czasie rzeczywistym).

Ćwiczenia 11M

Podstawy medycznej diagnostyki mykologicznej cz. I.

Ćwiczenia 12M

Podstawy medycznej diagnostyki mykologicznej cz. II.

Ćwiczenia 13P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce zarażeń pierwotniakami. (mikroskopia i koproskopia, hodowla, serologia). Ważne diagnostycznie cechy pierwotniaków. Interpretacja wyników badań.

Ćwiczenia 14P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce robaczyc (metody makroskopowe i mikroskopowe, serologia). Ważne diagnostycznie cechy robaków. Interpretacja wyników badań.

Ćwiczenia 15P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce zarażeń Plasmodium (malaria), Leishmania, Trypanosoma: mikroskopia (rozmazy krwi), immunodiagnostyka, metody molekularne oraz zarażeń ektopasożytami. Interpretacja wyników.


HARMONOGRAMY

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

Wielkość fontu
Kontrast