Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia

przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJCM i Katedrę Immunologii UJCM

 

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz

 

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach:

Koordynator zajęć z mikrobiologii z parazytologią – prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii UJ CM

Koordynator zajęć z immunologii – prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, Katedra Immunologii UJ CM

 

Osoba do kontaktu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr Agata Pietrzyk

telefon: 12 633 08 77 w. 224, e-mail: a.pietrzyk@uj.edu.pl

 

Forma zajęć z mikrobiologii z parazytologią: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letniWYKŁADY

Prowadzący: prof. Małgorzata Bulanda, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk

Liczba godzin:

Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego, ul. św. Łazarza 16

Tematy:

Wykład 1B

Podstawy mikrobiologii. Morfologia, fizjologia i sposoby klasyfikacji bakterii. Budowa komórki bakteryjnej. Genom bakteryjny. Genetyczne podłoże zmienności u bakterii. Epidemiologia zakażeń bakteryjnych.

Wykład 2W

Właściwości biologiczne i budowa wirusów. Podstawy klasyfikacji. Etapy replikacji wirusów. Patogeneza zakażeń wirusowych, działanie onkogenne i teratogenne wirusów. Epidemiologia i zasady profilaktyki zakażeń wirusowych.

Wykład 3M

Wprowadzenie do mykologii medycznej. Epidemiologia i profilaktyka grzybic. Grzyby jako alergeny. Mykotoksyny i mykotoksykozy.

Wykład 4P

Definicja pasożytnictwa. Układ pasożyt-żywiciel oraz mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm człowieka. Epidemiologia i profilaktyka zarażeń pasożytniczych.

Wykład 5B

Zakażenia szpitalne. Epidemiologia i etiologia

 

SEMINARIA

Prowadzący: prof. Małgorzata Bulanda, dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Tomasz Gosiewski, dr hab. Anna Różańska, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Artur Drzewiecki, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk, dr Magdalena Skóra, dr Katarzyna Talaga- Ćwiertnia

Liczba godzin:

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sale dydaktyczne II piętro

Tematy:

Seminarium 1B

Flora fizjologiczna i mechanizmy tworzenia się mikrobiomu człowieka. Patogeneza zakażeń bakteryjnych i czynniki chorobotwórczości bakterii. Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń u ludzi – ziarenkowce Gram-dodatnie.

Seminarium 2B

Epidemiologia, patogeneza i czynniki chorobotwórczości bakterii Gram-ujemnych (pałeczki Gram-ujemne, ziarenkowce Gram-ujemne). Szczepionki profilaktyczne.

Seminarium 3B

Epidemiologia, patogeneza, czynniki chorobotwórczości pozostałych bakterii Gram-dodatnich (laseczki Gram-dodatnie sporulujące i niesporulujące, bakterie beztlenowe Gram-dodatnie) i Gram ujemnych (beztlenowe bakterie Gram-ujemne). Szczepionki profilaktyczne.

Seminarium 4B

Chorobotwórczość prątków oraz epidemiologia i profilaktyka zakażeń. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.

Seminarium 5B

Epidemiologia i chorobotwórczość krętków, promieniowców, mykoplazm, chlamydii i riketsji. Profilaktyka zakażeń.

Seminarium 6B

Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki.

Seminarium 7W

Wybrane wirusy RNA, ich cechy biologiczne i chorobotwórcze, epidemiologia i możliwości profilaktyki (ortomyksowirusy, paramyksowirusy, koronawirusy, pikornawirusy, astrowirusy, reowirusy, togawirusy, rabdowirusy).

Seminarium 8W

Cechy biologiczne i chorobotwórcze wybranych wirusów DNA (herpeswirusy, adenowirusy, papillomawirusy, parwowirusy, pokswirusy).

Seminarium 9W

Cechy biologiczne i chorobotwórcze wirusów wywołujących zapalenia wątroby (HBV, HDV, HCV, HGV, HAV, HEV), epidemiologia tych zakażeń i możliwości profilaktyki.

Seminarium 10W

Retrowirusy zakażające ludzi i przebieg zakażenia HIV. Możliwości chemioterapii w zakażeniach wirusowych i problem lekooporności. Priony.

Seminarium 11M

Najczęstsze czynniki etiologiczne grzybic człowieka.

Seminarium 12M

Patogeneza zakażeń grzybiczych.

Seminarium 13P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych pierwotniaków (G.intestinalis, E. histolytica i inne pełzaki, Cryptosporidium, Balantidium coli, T. vaginalis, T. gondii) oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.

Seminarium 14P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych robaków (Fasciola, Taenia, Diphylobothrium, Echinococcus, Enterobius, Ascaris, Trichuris, , Trichinella, Toxocara, węgorek, tęgoryjce) oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.

Seminarium 15P

Cykle życiowe i inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe wybranych pasożytów tropikalnych i ektopasożytów oraz podstawowe objawy chorobowe towarzyszące zarażeniom.


ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk,  dr hab. Anna Różańska, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Artur Drzewiecki, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk, dr Dominika Salamon, dr Magdalena Skóra, dr Katarzyna Talaga- Ćwiertnia, dr Anna Tomusiak-Plebanek, mgr Agnieszka Gibała, mgr Agnieszka Krawczyk

Liczba godzin:

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń  II piętro

Tematy:

Ćwiczenia 1B

Zasady pobierania i przesyłania materiałów do badań bakteriologicznych. Metody hodowli bakterii na sztucznych podłożach wzrostowych w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Ćwiczenia 2B

Barwienie metodą Grama. Inne metody barwienia. Preparaty bezpośrednie. Interpretacja wyników.

Ćwiczenia 3B

Izolacja i identyfikacja bakterii. Wybrane testy identyfikacji paciorkowców, gronkowców i pałeczek Gram-ujemnych.

Ćwiczenia 4B

Badanie bakteriologiczne jakościowe i ilościowe – na przykładzie diagnostyki moczu. Interpretacja wyników. Metody oznaczania  lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń.

Ćwiczenia 5B    

Diagnostyka gruźlicy, kiły, zakażeń chlamydiowych i mykoplazmowych. Interpretacja wyników badań prowadzonych metodami klasycznymi, serologicznymi i molekularnymi.

Ćwiczenia 6B

Higiena rąk. Metody genetyczne w identyfikacji szczepów klinicznych. Interpretacja wyników.

Ćwiczenia 7W

Zasady diagnostyki wirusologicznej. Pobieranie i przesyłanie materiału klinicznego. Metody namnażania i mianowania wirusów.

Ćwiczenia 8W

Metody serologiczne stosowane w identyfikacji wirusów (odczyn neutralizacji, IF, PAP, APAP, aglutynacja lateksowa, immunochromatografia). Diagnostyka serologiczna wirusów oddechowych, grypy i różyczki (OZHA, OWD, ELISA). Interpretacja wyników oznaczeń serologicznych.

Ćwiczenia 9W

Molekularne metody w diagnostyce CMV, EBV, HSV, HPV. Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C – markery serologiczne w ostrym i przewlekłym zapaleniu wątroby.

Ćwiczenia 10W

Diagnostyka  zakażeń HIV, oznaczanie markerów prognostycznych i interpretacja wyników (ELISA, western-blot, RT-PCR, PCR czasie rzeczywistym).

Ćwiczenia 11M

Podstawy medycznej diagnostyki mykologicznej cz. I.

Ćwiczenia 12M

Podstawy medycznej diagnostyki mykologicznej cz. II.

Ćwiczenia 13P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce zarażeń pierwotniakami. (mikroskopia i koproskopia, hodowla, serologia). Ważne diagnostycznie cechy pierwotniaków. Interpretacja wyników badań.

Ćwiczenia 14P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce robaczyc (metody makroskopowe i mikroskopowe, serologia). Ważne diagnostycznie cechy robaków. Interpretacja wyników badań.

Ćwiczenia 15P

Materiały i metody stosowane w diagnostyce zarażeń Plasmodium (malaria), Leishmania, Trypanosoma: mikroskopia (rozmazy krwi), immunodiagnostyka, metody molekularne oraz zarażeń ektopasożytami. Interpretacja wyników.


TERMINY ZAJĘĆ

Szczegóły w zakładce Harmonogramy


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

Przedmiot: Mikrobiologia z parazytologią 

 1. Przedmiot Mikrobiologia z parazytologią jest realizowany na II roku kierunku lekarskiego i wraz z przedmiotem Immunologia tworzy moduł kończący się wspólnym egzaminem
 2. Student rozpoczyna i kończy zajęcia z grupą dziekanatową, do której został wpisany.
 3. W czasie zajęć praktycznych z Mikrobiologii z parazytologią odbywających się na sali ćwiczeń student jest narażony na kontakt z materiałem zakaźnym. Ze względu na to należy ściśle i bezwzględnie przestrzegać zaleceń asystentów prowadzących zajęcia.
 4. Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
  • obecności na zajęciach (na zajęciach z Mikrobiologii z parazytologią dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)
  • aktywności na zajęciach i wykonania określonego zadania (ćwiczenia) wskazanego przez prowadzącego zajęcia.
  • zaliczenia co najmniej dwóch z trzech sprawdzianów z Mikrobiologii z parazytologią przeprowadzanych w ciągu semestru.
 5. Spełnienie powyższych kryteriów stanowi podstawę dopuszczeniu studenta do egzaminu końcowego w zakresie Mikrobiologii z parazytologią.
 6. Egzamin końcowy obejmuje materiał realizowany na seminariach i ćwiczeniach.
 7. Student otrzymuje końcową ocenę łączną z Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii.
 8. Warunkiem zdania końcowego egzaminu z Mikrobiologii z parazytologią jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (zaliczenie całego modułu wymaga równoczesnego uzyskania co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z Immunologii).
 9. Uzyskanie mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi  w zakresie Mikrobiologii z parazytologią (lub Immunologii) w pierwszym lub w drugim terminie skutkuje brakiem zdania egzaminu końcowego i zaliczenia modułu.
 10. I i II termin egzaminu końcowego określa harmonogram zajęć. Brak przystąpienia przez studenta do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie poparty usprawiedliwieniem nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia modułu.
 11. Do oceny końcowej dolicza się po 3 punkty za każdy sprawdzian śródsemestralny z Mikrobiologii z parazytologią, na którym student osiągnął wynik bardzo dobry i po 1 punkcie w przypadku otrzymania wyniku plus dobry. Maksymalnie możliwe jest doliczenie 9 punktów z Mikrobiologii z parazytologią (w ramach całego modułu maksymalnie 15 punktów).
 12. Dodatkowe punkty są doliczane do punktacji końcowej jedynie w przypadku uzyskania przez studenta co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na teście końcowym (kryterium to dotyczy zarówno Mikrobiologii z parazytologią, jak i Immunologii).
Wielkość fontu
Kontrast