Ogłoszenia dla studentów

STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW


Szanowni studenci,

informujemy o konieczności przyniesienia na zajęcia ćwiczeniowe własnych fartuchów ochronnychmasek ochronnych oraz worków foliowych na użyte fartuchy. Przypominamy, że w budynku Katedry Mikrobiologii UJCM obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Prosimy o zasłanianie nosa i ust maską ochronną i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Zasada używania maski obowiązuje na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.


 

STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW

Ogłoszenie dotyczące szafek ubraniowych przed salą ćwiczeń


Informujemy, że szafki ubraniowe znajdujące się przed salą ćwiczeń, w której odbywają się zajęcia z mikrobiologii, będą zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student musi bezwzględnie posiadać swoją kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

ABSOLWENCI KIERUNKÓW MEDYCZNYCH ORAZ BIOTECHNOLOGII, BIOLOGII I INNYCH STUDIÓW Z ZAKRESU NAUK O ZDROWIU

Zaproszenie do podjęcia studiów doktoranckich


Poszukujemy osób zainteresowanych mikrobiologią medyczną, chętnych do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Po obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu.

Nasza Katedra oferuje możliwość przygotowania prac doktorskich w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii; Zakładzie Epidemiologii Zakażeń; Zakładzie Mykologii oraz Zakładzie Wirusologii. Szczegółowa tematyka badawcza poszczególnych Zakładów znajduje się na stronie internetowej: https://km.cm-uj.krakow.pl.

Generalnie pracujemy przy wykorzystaniu najnowszych technik biologii molekularnej (PCR i jego odmian, sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie następnej generacji – NGS, fluorescencyjna hybrydyzacja in situ – FISH); technik z zakresu badań serologicznych; hodowli komórkowych; klasycznej hodowli mikrobiologicznej. Pracujemy na materiale badawczym pochodzącym od pacjentów hospitalizowanych w różnych klinikach i oddziałach szpitalnych na terenie Krakowa oraz całego kraju.

Owocem prac naukowych prowadzonych w Katedrze Mikrobiologii UJ CM są liczne publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także patenty i zgłoszenia patentowe oraz nagrody za innowacyjność.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie mikrobiologii medycznej oraz przygotowaniem pracy doktorskiej w tej dziedzinie, zapraszamy do Katedry Mikrobiologii UJ CM.


Dane kontaktowe:

prof. dr hab. Małgorzata Bulanda – kierownik Katedry Mikrobiologii UJ CM

mbbuland@cyf-kr.edu.pl

dr hab. Tomasz Gosiewski

tomasz.gosiewski@uj.edu.pl

telefon: 012 633 08 77   w. 225