Badanie mechanizmów regulacji powstawania biofilmu Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z zakażonymi ranami przewlekłymi

Badania w układach modelowych inhibitorów enzymów uczestniczących w biosyntezie egzopolisacharydów na ilościowe i biochemiczne zmiany struktury biofilmu Pseudomonas aeruginosa.

W ramach badań opracowano innowacyjne podejście w zapobieganiu powstawania biofilmu P. aeruginosa u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej, oparte na hamowaniu biosyntezy tworzących go egzopolisacharydów bakteryjnych. Metoda ta wymagała zbadania wpływu odpowiednich związków chemicznych mogących pełnić funkcje inhibitorów enzymów biorących udział w biosyntezie macierzy zewnątrzkomórkowej. Związki te opracowano w ramach współpracy z Instytutem Chemii Organicznej i Analitycznej w Orleanie. Wizualizację zmian w strukturze biofilmu pod wpływem zastosowanych związków dokonano z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej.


Biofilm P. aeruginosa clipboard01               Biofil P. aeruginosa clipboard02

Ryc. Od lewej: biofilm P. aeruginosa po 24 godzinach inkubacji – kontrola hodowli. Od prawej: biofilm P. aeruginosa po 24 godzinach inkubacji z inhibitorem enzymów ACH054. Powiększenie 400x.

Zdjęcie z kolekcji własnej Zakładu Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii.

Wielkość fontu
Kontrast