Aktualne projekty

Epidemiologia i szybkie rozprzestrzenianie się lekooporności wśród szczepów z rodzaju Acinetobacter spp. na oddziałach szpitalnych - analiza z użyciem nowoczesnych metod epidemiologii molekularnej

Badania in vitro i in vivo nad działaniem iminocukrów jako inhibitorów tworzenia biofilmu przez różne bakterie chorobotwórcze dla człowieka

Rola bakterii jelitowych uwalniających witaminę K2-MK7 w procesie karcynogenezy jelita grubego

Healthcare-Associated Infections in Long-Term Care Facilities, HALT 4

Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej bromaminy T

Zakażenia szpitalne o etiologii bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów z COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Badanie wpływu rewaskularyzacji na zmianę mikrobioty rany u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych oraz zespołem stopy cukrzycowej

Określenie oporności na betalaktamy typu NDM u Acinetobacter baumannii

Transformacja postrzegania zdrowia publicznego poprzez modyfikację paradygmatu leczenia cukrzycy

Mechanizmy odporności przeciw-koronawirusom na podstawie analizy przeciwciał u ozdrowieńców, pacjentów narażonych/skąpoobjawowych oraz nienarażonych pacjentów polskich instytucji opiekuńczych i ich reakcji z antygenami koronawirusów

Epidemiologia zakażeń Clostridioides difficile w opiece długoterminowej, analiza mechanizmów chorobowych i odpowiedzi immunologicznej wraz z charakterystyką szczepów i ich prewalencji z wykorzystaniem molekularnych metod nadzoru epidemiologicznego

Zadanie Narodowego Programu Zdrowia: Przeciwdziałanie powstawaniu antybiotykooporności u drobnoustrojów

Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze

Ocena mikrobiomu i proteomu mózgu oraz roli przeszczepu mikrobioty jelitowej (FMT) w schizofrenii – badania na szczurzym modelu MAM-E17

Analiza metagenomiczna archeobiomu i mykobiomu jelitowego dzieci z chorobą Leśniewskiego-Crohna w porównaniu do osób zdrowych

Analiza metagenomiczna bakteriobiomu i mykobiomu przewodu pokarmowego dzieci i młodzieży z celiakią i ich zdrowego rodzeństwa oraz dzieci zdrowych posiadających antygen HLA DQ2 i (lub) DQ8

Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła

Zastosowanie metody sekwencjonowania nowej generacji do analizy mykobioty jelitowej u szczurów otyłych poddanych przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

Opracowanie i standaryzacja metod badania wiriomu człowieka przy zastosowaniu metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS)

Opracowanie metody identyfikacji gatunkowej bakterii z zastosowaniem spektroskopii ramanowskiej i sztucznej inteligencji – badania pilotażowe

Wpływ disulfiramu (DSF) na namnażanie się i wzrost atypowych bakterii z rodzaju Ureaplasma (U. urealyticum, U. parvum)

Analizą zmian składu mykobiomu w czasie u pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego – Crohna leczonych przeciwciałami anty-TNF-α

Badaniami nad zastosowaniem innowacyjnych metod zwalczania biofilmów bakteryjnych na polimerowych materiałach implantacyjnych