Informacje o organizacji zajęć

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda

Osoba do kontaktu:

dr Małgorzata Biernat-Sudolska

telefon: 12 633 08 77 w. 244, e-mail: malgorzata.biernat-sudolska@uj.edu.pl

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

ROK AKADEMICKI

SEMINARIA

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, dr Małgorzata Biernat-Sudolska

Liczba godzin: 9

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sale dydaktyczne, II piętro

Tematy:

Seminarium 1. Leki przeciwwirusowe.

Seminarium 2. Zakażenia zębopochodne  cz. I

Seminarium 3. Zakażenia zębopochodne  cz. II


ĆWICZENIA

Prowadzący: hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Tomasz  Gosiewski, dr hab. Sława  Szostek, dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Artur Drzewiecki, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk, dr Anna Różańska, dr Dominika Salamon, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak-Plebanek, mgr Anna Dobrut, mgr Katarzyna Sitarz, mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak

Liczba godzin: 36

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń, II piętro

 Tematy:

Ćwiczenie 1. Ogólne właściwości wirusów. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą oddechową: wirusy grypy, paragrypy, adenowirusy, rinowirusy, koronawirusy. Metody hodowli i identyfikacji wirusów. Diagnostyka grypy (OZHA, OWD, IF).

Ćwiczenie 2. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną. Zakażenia HIV i AIDS. Diagnostyka zapaleń wątroby, CMV, EBV (ELISA, PAP, PCR). Diagnostyka zakażenia wirusem HIV.

Ćwiczenie 3. Wirusowe zakażenia skóry i błon śluzowych (HSV 1,2, VZV, HPV, VSV, Coxsackie, odra, świnka, różyczka). Diagnostyka zakażeń skóry i błon śluzowych (HSV 1,2, VZV, HPV, VSV, Coxsackie, odra, świnka, różyczka). Zakażenia prionowe i ich profilaktyka w praktyce stomatologicznej.

Ćwiczenie 4. Budowa, właściwości i klasyfikacja bakterii. Wprowadzenie do diagnostyki chorób zakaźnych. Mikroskopia. Metody hodowlane w diagnostyce mikrobiologicznej. Technika mikroskopowania. Metody przygotowywania preparatów bakteriolo-gicznych i ich barwienia; ocena mikroskopowa bakterii. Podłoża hodowlane, techniki posiewu.

Ćwiczenie 5.

Schorzenia jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Omówienie rodzajów bakterii Gram +: Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Micrococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, Nocardia, Bifidobacterium, i Gram -: Haemophilus, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella. Metody identyfikacji bakterii Gram dodatnich (przykłady testów krążkowych, testów biochemicznych i innych).

Ćwiczenie 6. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych (E-test, metoda rozcieńczeniowa MIC, MBC, metoda krążkowa, mechanizmy oporności). Metody identyfikacji bakterii Gram ujemnych  (przykłady testów krążkowych, testów biochemicznych). Badanie lekowrażliwości mikroorganizmów.

Ćwiczenie 7. Kieszonka zębowa. Choroby przyzębia -rozwój płytki nazębnej, mechanizmy próchnicy zębów. Mikrobiologiczny aspekt halitozy. Mechanizmy obronne śliny i powikłania kserostomii. Pobieranie materiałów w schorzeniach stomatologicznych. Testy mikrobiologiczne w ocenie próchnicy.

Ćwiczenie 8. Dezynfekcja sprzętu i sterylizacja narzędzi stomatologicznych. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych (higiena rąk, profilaktyka poekspozycyjna, środki ochrony osobistej). Metody higienicznego mycia rąk, działanie środków odkażających.

Ćwiczenie 9. Ogólne właściwości grzybów. Czynniki predysponujące do rozwoju grzybic. Pobieranie materiału do badań mikologicznych. Grzybice powierzchniowe. Kandydoza jamy ustnej i aspergiloza zatok szczękowych (obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, profilaktyka). Metody mikroskopowe i hodowlane w diagnostyce mykologicznej. Diagnostyka grzybic powierzchniowych.

Ćwiczenie 10. Grzybice narządowe i uogólnione. Metody serologiczne i molekularne w diagnostyce mykologicznej. Badanie lekooporności.

Ćwiczenie 11. Zarażenia wywoływane przez pierwotniaki (epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka). Diagnostyka wybranych chorób powodowanych przez pierwotniaki: T. vaginalis, T. tenax, G. intestinalis T. gondii, E. histolytica.

Ćwiczenie 12. Zarażenia wywoływane przez robaki (epidemiologia, chorobotwórczość, profilaktyka). Diagnostyka wybranych robaczyc: teniozy, bąblowicy, owsicy, glistnicy, włośnicy, toksokarozy.


TERMINY ZAJĘĆ

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin

Wielkość fontu
Kontrast