Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią, chirurgią, chorobami wewnętrznymi (hematologią), chorobami zakaźnymi, ginekologią i położnictwem, pediatrią.

Koordynator zajęć: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

 

Osoba do kontaktu w Katedrze Mikrobiologii UJ CM:

dr Paweł Krzyściak

tel. 12 633 08 77 w. 247

e-mail.: pawel.krzysciak@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i letni


 

SEMINARIA

Liczba godzin: 6

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM ul. Czysta 18, sale dydaktyczne II piętro

Tematy:

Seminarium 1 CH – zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną

Profilaktyka, w tym okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa zakażeń miejsca operowanego i innych u pacjentów operowanych. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych: dobór materiału i metody w zależności od celu badania i/lub formy klinicznej zakażenia, w tym chorób wymagających interwencji chirurgicznej (rany przewlekłe). Higiena rąk.

Seminarium 2 PED – zajęcia zintegrowane z pediatrią

Zakażenia na oddziałach neonatologicznych. Zasadnicze problemy w zakażeniach u noworodków. Trudności w zdefiniowaniu zakażeń u noworodków. Podział i charakterystyka zakażeń u noworodków. Zakażenia wewnątrzmaciczne. Zalecane mikrobiologiczne badania prenatalne. Czynniki ryzyka zakażeń związanych z opieką medyczną u dzieci. Formy kliniczne zakażeń związanych z opieką medyczną u dzieci. Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką medyczną występujące u dzieci.

Seminarium 3 INF – zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi

Definicja i metody diagnostyczne nowych i powracających czynników zakaźnych oraz przyczyny ich występowania.

Seminarium 4 AN – zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią

Najważniejsze zakażenia na OIOM, ich diagnostyka, farmakoterapia i profilaktyka. Profilaktyka zakażeń na OIOM. Najczęstsze fenotypy oporności bakterii – czynników sprawczych zakażeń u hospitalizowanych na OIOM: definicje i postępowanie terapeutyczne.

Seminarium 5 INT – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi (hematologią)

Zakażenia w chorobach onkohematologicznych — ryzyko zakażeń w trakcie konwencjonalnej chemioterapii i leczenia immunosupresyjnego w związku z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Czynniki wpływające na różne ryzyko zakażeń u biorców komórek krwiotwórczych, etiologia zakażeń w okresie wczesnym i późnym. Gorączka neutropeniczna – diagnostyka mikrobiologiczna, terapia empiryczna. Zakażenia wirusami cytomegalii, Herpes simplex, ospy wietrznej i półpaśca, Epsteina-Barr. Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych leczonych chemioterapią lub allo-HSCT.

Seminarium 6 GIN – zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem

Znaczenie prawidłowej flory fizjologicznej z uwzględnieniem funkcji bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Diagnostyka stanów zapalnych dróg rodnych, mechanizmy zakażeń.  Nowe czynniki etiologiczne zagrażające życiu płodu i matki (Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae).


 

ĆWICZENIA

Liczba godzin: 24

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM ul. Czysta 18, sala ćwiczeń II piętro

Tematy:

Ćwiczenia 1 CH – zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną

Profilaktyka zakażeń u pacjentów operowanych w różnych specjalnościach chirurgicznych, rozpoznawanie zakażeń bakteryjnych: ocena stanu rany i diagnozowanie zakażeń bakteryjnych: zasady doboru materiałów klinicznych / przesiewowych i metod mikrobiologicznych (preparat, hodowla, kasetkowe testy immunochromatograficzne, molekularne). Antybiotykoterapia: empiryczna, celowana, deeskalacyjna.

Ćwiczenia 2 PED – zajęcia zintegrowane z pediatrią

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób o podłożu infekcyjnym u dzieci jak: zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, gorączka reumatyczna, choroby skóry, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego w tym biegunki infekcyjne, choroby układu moczowo-płciowego, neuroinfekcje.

Ćwiczenia 3 INF – zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi

Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki chorób przywlekanych z krajów strefy tropikalnej, ze szczególnym uwzględnieniem malarii. Wybrane parazytozy. Diagnostyka mikrobiologiczna bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych.

Ćwiczenia 4 AN– zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego i postępowania terapeutycznego w najczęstszych zakażeniach spotykanych w anestezjologii i intensywnej terapii.

Ćwiczenia 5 INT – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi (hematologią)

Problemy mikrobiologiczne zakażeń wirusowych i grzybiczych w onkohematologii – medycyna oparta na przypadkach. Zasady monitorowania pacjenta po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, profilaktyka uniwersalna i preemptywna przeciwwirusowa i przeciwgrzybicza, chemioterapia i możliwości rozpoznania lekooporności. Leczenie preparatami krwiopochodnymi i jego bezpieczeństwo. Pacjent w podeszłym wieku z chorobą nowotworową i reaktywacją wirusa latentnego – diagnostyka, terapia i możliwości profilaktyki.

Ćwiczenia 6 GIN – zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem

Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych, interpretacja stanów zapalnych dróg rodnych w oparciu o wyniki biocenozy pochwy (ocenianej wg. 10-stopniowej skali Nugenta). Różnicowanie, metody diagnozowania oraz zasady prawidłowego leczenia najważniejszych zakażeń  wirusologicznych, bakteriologicznych oraz parazytologicznych występujących w okresie ciąży (analiza przypadków klinicznych).


 

Terminy zajęć

Szczegóły w zakładce Harmonogramy

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z „dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin

Poświadczenie odrobienia zajęć

Wielkość fontu
Kontrast