Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna

zajęcia zintegrowane z innymi zajęciami prowadzonymi w ramach przedmiotów: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, pediatria

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej:

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

tel. 12 633-0877 w. 217, e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia, stacjonarnie w salach Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni

Harmonogram zajęć 30.09.2021


SEMINARIA

Liczba godzin: 6

Seminarium 1 CH – zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną

Profilaktyka, w tym okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa zakażeń miejsca operowanego i innych u pacjentów operowanych. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych: dobór materiału i metody w zależności od celu badania i/lub formy klinicznej zakażenia, w tym chorób wymagających interwencji chirurgicznej (rany przewlekłe). Higiena rąk.

Seminarium 2 PED – zajęcia zintegrowane z pediatrią

Zakażenia na oddziałach neonatologicznych. Zasadnicze problemy w zakażeniach u noworodków. Trudności w zdefiniowaniu zakażeń u noworodków. Podział i charakterystyka zakażeń u noworodków. Zakażenia wewnątrzmaciczne. Zalecane mikrobiologiczne badania prenatalne. Czynniki ryzyka zakażeń związanych z opieką medyczną u dzieci. Formy kliniczne zakażeń związanych z opieką medyczną u dzieci. Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką medyczną występujące u dzieci.

Seminarium 3 ChZ – zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi

Definicja i metody diagnostyczne nowych i powracających czynników zakaźnych oraz przyczyny ich występowania.

Seminarium 4 AN – zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią

Najważniejsze zakażenia na OIOM, ich diagnostyka, farmakoterapia i profilaktyka. Profilaktyka zakażeń na OIOM. Najczęstsze fenotypy oporności bakterii – czynników sprawczych zakażeń u hospitalizowanych na OIOM: definicje i postępowanie terapeutyczne.

Seminarium 5 INT – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi (hematologią)

Zakażenia w chorobach onkohematologicznych — ryzyko zakażeń w trakcie konwencjonalnej chemioterapii i leczenia immunosupresyjnego w związku z przeszczepieniem komórek krwiotwórczych. Czynniki wpływające na różne ryzyko zakażeń u biorców komórek krwiotwórczych, etiologia zakażeń w okresie wczesnym i późnym. Gorączka neutropeniczna – diagnostyka mikrobiologiczna, terapia empiryczna. Zakażenia wirusami cytomegalii, Herpes simplex, ospy wietrznej i półpaśca, Epsteina-Barr. Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych leczonych chemioterapią lub allo-HSCT.

Seminarium 6 GIN – zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem

Znaczenie prawidłowej flory fizjologicznej z uwzględnieniem funkcji bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus. Diagnostyka stanów zapalnych dróg rodnych, mechanizmy zakażeń.  Nowe czynniki etiologiczne zagrażające życiu płodu i matki (Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae).


ĆWICZENIA

Liczba godzin: 24

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Ćwiczenia 1 CH – zajęcia zintegrowane z chirurgią ogólną

Profilaktyka zakażeń u pacjentów operowanych w różnych specjalnościach chirurgicznych, rozpoznawanie zakażeń bakteryjnych: ocena stanu rany i diagnozowanie zakażeń bakteryjnych: zasady doboru materiałów klinicznych / przesiewowych i metod mikrobiologicznych (preparat, hodowla, kasetkowe testy immunochromatograficzne, molekularne). Antybiotykoterapia: empiryczna, celowana, deeskalacyjna.

Ćwiczenia 2 PED – zajęcia zintegrowane z pediatrią

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób o podłożu infekcyjnym u dzieci jak: zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, gorączka reumatyczna, choroby skóry, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego w tym biegunki infekcyjne, choroby układu moczowo-płciowego, neuroinfekcje.

Ćwiczenia 3 INF – zajęcia zintegrowane z chorobami zakaźnymi

Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki chorób przywlekanych z krajów strefy tropikalnej, ze szczególnym uwzględnieniem malarii. Wybrane parazytozy. Diagnostyka mikrobiologiczna bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych.

Ćwiczenia 4 AN– zajęcia zintegrowane z anestezjologią i intensywną terapią

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego i postępowania terapeutycznego w najczęstszych zakażeniach spotykanych w anestezjologii i intensywnej terapii.

Ćwiczenia 5 INT – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi (hematologią)

Problemy mikrobiologiczne zakażeń wirusowych i grzybiczych w onkohematologii – medycyna oparta na przypadkach. Zasady monitorowania pacjenta po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, profilaktyka uniwersalna i preemptywna przeciwwirusowa i przeciwgrzybicza, chemioterapia i możliwości rozpoznania lekooporności. Leczenie preparatami krwiopochodnymi i jego bezpieczeństwo. Pacjent w podeszłym wieku z chorobą nowotworową i reaktywacją wirusa latentnego – diagnostyka, terapia i możliwości profilaktyki.

Ćwiczenia 6 GIN – zajęcia zintegrowane z ginekologią i położnictwem

Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych, interpretacja stanów zapalnych dróg rodnych w oparciu o wyniki biocenozy pochwy (ocenianej wg. 10-stopniowej skali Nugenta). Różnicowanie, metody diagnozowania oraz zasady prawidłowego leczenia najważniejszych zakażeń  wirusologicznych, bakteriologicznych oraz parazytologicznych występujących w okresie ciąży (analiza przypadków klinicznych).

 

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.

 

Wielkość fontu
Kontrast