Informacje o organizacji zajęć

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, dr Agata Pietrzyk

Kontakt:

dr Agata Pietrzyk

telefon: 12 633-0877 w. 224, e-mail: a.pietrz@uj.edu.pl

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

WYKŁADY

Prowadzący: dr Agata Pietrzyk

Liczba godzin: 14

Terminy: 8.10.2018, 15.10.2018, 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018, 7.12.2018, 7.01.2019

Miejsce: sala wykładowa Katedry Mikrobiologii, ul. Czysta 18 (II piętro)

Godzina: 10:45-12:15

Treści kształcenia:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa.
 2. Biologia, cechy morfologiczne i systematyka pasożytów.
 3. Źródła inwazji i najczęstsze drogi wnikania pasożytów do organizmu ludzkiego.
 4. Metody zapobiegania szerzeniu się inwazji pasożytniczych.
 5. Mechanizmy inwazji i dyspersji pasożytów.
 6. Czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się parazytoz.
 7. Sytuacja epidemiologiczna chorób pasożytniczych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem parazytoz przenoszonych drogą pokarmową.
 8. Układ pasożyt-żywiciel. Adaptacje pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela.
 9. Mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm żywiciela i sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza przez pasożyty.
 10. Podstawy diagnostyki chorób pasożytniczych ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego (klasyczne, serologiczne i molekularne metody diagnostyczne).
 11. Wybrane parazytozy człowieka. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz człowieka.
 12. Rola ektopasożytów w patomechanizmach i transmisji chorób.

 

SEMINARIA

Prowadzący: dr Agata Pietrzyk, dr Dominika Salamon

Liczba godzin: 8

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala wykładowa, II piętro

Tematy:

Seminarium 1

Pierwotniaki przewodu pokarmowego i powodowane przez nie parazytozy (giardioza, ameboza, kryptosporydioza, izosporoza, cyklosporoza,, balantidioza).

Seminarium 2

Robaki przewodu pokarmowego i robaczyce (tasiemczyce, owsica, glistnica, włosogłówczyca, strongyloidoza, ankylostomoza).

Seminarium 3

Pasożyty narządowe i tkankowe ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów przenoszonych drogą pokarmową.  Wybrane parazytozy: toksoplazmoza, sarkocystoza, echinokokoza, wągrzyca, włośnica, toksokaroza. Rzęsistkowica.

Seminarium 4

Wybrane parazytozy tropikalne i ich epidemiologia, ze szczególnym uwzględnieniem malarii, leiszmaniozy i trypanosomozy.


 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr Agata Pietrzyk, dr Piotr Kochan, dr Dominika Salamon

Liczba godzin: 7

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń, II piętro

Tematy:

Ćwiczenie 1

Pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego – inwazyjne dla człowieka postaci rozwojowe oraz  metody wykrywania parazytoz powodowanych przez te pasożyty.

Ćwiczenie 2

Pierwotniaki i robaki narządów i tkanek – inwazyjne dla człowieka postaci rozwojowe oraz  metody wykrywania parazytoz powodowanych przez te pasożyty.

Ćwiczenie 3

Pasożyty tropikalne – inwazyjne dla człowieka postaci rozwojowe, metody wykrywania. Ektopasożyty.


 

TERMINY ZAJĘĆ

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ  2018/2019

Przedmiot: Parazytologia

 1. Przedmiot Mikrobiologia z parazytologią jest realizowany na I roku kierunku: Dietetyka i obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia w łącznej liczbie 29 godzin.
 2. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
 3. Student rozpoczyna i kończy zajęcia z grupą dziekanatową, do której został wpisany.
 4. W czasie zajęć praktycznych z Parazytologii odbywających się na sali ćwiczeń student jest narażony na kontakt z materiałem zakaźnym. Ze względu na to należy ściśle przestrzegać zaleceń asystentów prowadzących zajęcia.
 5. Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
  • obecności na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)
  • aktywności na zajęciach (ćwiczeniach i seminariach) i wykonania określonego zadania (ćwiczenia) wskazanego przez prowadzącego przedmiot
  • uzyskania co najmniej 60% możliwych punktów na końcowym sprawdzianie zaliczeniowym, który stanowi test wyboru.
 6. Końcowy sprawdzian zaliczeniowy obejmuje materiał realizowany na wykładach, seminariach i ćwiczeniach.
 7. I i II termin zaliczenia końcowego określa harmonogram zajęć. Brak przystąpienia przez studenta do sprawdzianu końcowego w wyznaczonym terminie, nie poparty usprawiedliwieniem nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu.
 8. Do oceny końcowej dolicza się od 5-10 punktów wszystkim tym studentom, którzy na sprawdzianach kształtujących przeprowadzanych na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniowych uzyskali powyżej 50% możliwych do zebrania punktów. Dodatkowe punkty doliczane są do punktacji końcowej jedynie w przypadku uzyskania przez studenta wymaganych 60% poprawnych odpowiedzi na końcowym teście zaliczeniowym.
Wielkość fontu
Kontrast