Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia weterynaryjna

 

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Magdalena Strus

Osoba do kontaktu:

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr letni


ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKŁADY

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska,  dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak,  lek. wet. Rafał Korta

Miejsce: sala wykładowa Anatomii, al. A. Mickiewicza  24/28

Tematy:

 1. Wprowadzenie do mikrobiologii weterynaryjnej – rys historyczny.Taksonomia bakterii, ich budowa, funkcje i podział komórek prokariotycznych. Znaczenie mikroflory przewodu pokarmowego w prawidłowym rozwoju zwierząt.
 2. Wybrane pałeczki  Gram-ujemne z rodzajów: Escherichia, Salmonella, Yersinia, Pseudomonas Campylobacter,  Brucella i ich znaczenie w zakażeniach zwierząt hodowlanych.
 3. Pałeczki Gram-ujemne i Gram-dodatnie z rodzajów:  Haemophilus, Pasteurellae, Listeria, Vibrio, w zakażeniach bydła i trzody chlewnej.
 4. Bakterie Gram-dodatnie z rodzajów: Streptococccus i Staphylococcus i ich znaczenie w zakażeniach zwierząt hodowlanych.
 5. Metody molekularne w diagnostyce wybranych zakażeń weterynaryjnych.
 6. Wprowadzenie do farmakoterapii zakażeń. Podstawowe grupy leków przeciwbakteryjnych stosowanych w leczeniu ludzi i zwierząt.
 7. Oporność  bakterii na antybiotyki i inne czynniki przeciwbakteryjne stosowane w weterynarii. Antybiotyki, a żywność pochodzenia zwierzęcego.
 8. Historia odkrycia wirusów. Budowa wirusów. Systematyka. Strategia replikacji wirusów DNA i RNA
 9. Bakterie z rodzajów: Clostridium i Bacillus w zakażeniach zwierząt hodowlanych. Choroby odzwierzęce, a  rutynowa praktyka weterynaryjna.
 10. Patomechanizm zakażeń wirusowych: oddziaływanie wirus- komórka, oddziaływanie wirus organizm.
 11. Profilaktyka czynna i bierna zakażeń wirusowych. Programy zwalczania chorób wirusowych.
 12. Działanie onkogenne wirusów, teratogeneza i wpływ na płodność.
 13. Występowanie, rozmnażanie i systematyka grzybów. Mikroskopowe i hodowlane oraz nie hodowlane metody identyfikacji grzybów.
 14. Szkodliwe działanie grzybów. Patomechanizm zakażeń grzybiczych i czynniki sprzyjające zakażeniom grzybiczym.
 15. Charakterystyka prionów. Choroby prionowe zwierząt i ludzi.

SEMINARIA

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, lek. wet. Rafał Korta

Miejsce: sala wykładowa Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Podstawy mikrobiologii. Budowa komórki bakteryjnej. Morfologia i fizjologia bakterii. Klasyfikacja bakterii. Drogi i mechanizmy wnikania bakterii. Podstawy diagnostyki mikrobiologicznej.
 2. Przedstawienie wybranych zakażeń zwierząt hodowlanych pałeczkami Gram-ujemnymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykrywania czynników etiologicznych, dróg szerzenia się i sposobów zapobiegania tego rodzaju zakażeniom.
 3. Omówienie klinicznych przypadków zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi ze szczególnym uwzględnieniem przypadków zapalenia wymienia. Metody pobierania materiału klinicznego do analizy mikrobiologicznej (materiały z dróg moczowych, dróg rodnych, ze skóry, z ucha, z ran).
 4. Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów i interpretacja wyników antybiogramu.
 5. Procesy sterylizacji i dezynfekcji w mikrobiologii.
 6. Omówienie wybranych przypadków chorób wirusowych ze zwróceniem uwagi na drogi przenoszenia, diagnostykę i możliwość przeniesienia zakażenia na człowieka.
 7. Budowa komórki grzybów i morfologia plechy.
 8. Rola grzybów w przyrodzie i życiu człowieka i zwierząt.

ĆWICZENIA

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Tomasz Gosiewski, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Pilarczyk-Żurek, dr Magdalena Skóra

Miejsce: sala ćwiczeń Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Zasady bezpieczeństwa w pracowni mikrobiologicznej. Podstawy diagnostyki bakteriologicznej. Barwienie preparatów mikroskopowych. Hodowla w warunkach tlenowych i beztlenowych.
 2. Diagnostyka bakterii Gram-ujemnych. Testy identyfikacyjne różnicujące gatunki bakterii Gram-ujemnych.
 3. Diagnostyka bakterii Gram-dodatnich. Testy identyfikacyjne różnicujące gatunki bakterii Gram-dodatnich.
 4. Metody badania lekooporności bakterii tlenowych beztlenowych.
 5. Metody kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji.
 6. Zasady pobierania materiałów do badań wirusowych. Metody izolacji i identyfikacji wirusów.
 7. Odczyny serologiczne w diagnostyce chorób wirusowych.
 8. Zasady pracy w laboratorium mykologicznym. Izolacja grzybów z różnych materiałów. Identyfikacja grzybów metodami mikroskopowymi i hodowlanymi.

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z „dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin

 

Wielkość fontu
Kontrast